پوسترهای آموزشی

پوسترهای آموزشی
aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 3
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 40
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 3
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 40
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
اتمام موجودی پوستر آموزشی قلب پوستر آموزشی قلب

چارت شش انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

پوستر آموزشی برگ در گیاهان مختلف

۳۶۶,۰۰۰ ریال

انواع برگ و ساختمان آن در پوستر نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت براق میباشدپوسترهاقابلیت شستشودارندوابعاد70*100سانتی متروآویزداراست.

پوسترآموزشی (چارت) سلول گیاهی(۱)-اندامک‌های یوکاریوت

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت با اجزای تشکیل دهنده سلول گیاهی و اندامک های یوکاریوت آشنا می‌شویم.

پوسترآموزشی دستگاه گوارش انسان – (۲)اندام تحتانی

۳۶۶,۰۰۰ ریال

ساختمان دستگاه گوارش دراین پوسترنمایش داده می شود.ابعاد پوستر 100*70 سانتی متر، دارای آویز، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

پوستر آموزشی دستگاه گوارش انسان (اندام فوقانی)

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر بااجزای تشکیل دهنده دستگاه گوارش فوقانی آشنا میشویم.ابعاد : 100*70 سانتی متر، دارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

پوستر آموزشی کروموزم

۳۶۶,۰۰۰ ریال

پوسترها، ابزارهای مفید و محبوب برای یادگیری هستند. در واقع یک پوستر کتابی است در یک نگاه. تنوع رنگ و تصاویر زیبا و گویا، صفحه‌ای را در مقابل شما قرار می‌دهد که اطلاعات زیادی را در زمان کوتاه منتقل می‌کند. مجموعه پوسترهای منتشر شده شرکت صنایع آموزشی می‌توانند کمک فراوانی به بچه‌ها برای یادگیری مفاهیم کند. همچنین با نوع چاپی که دارند می‌توانند محیط آزمایشگاه مدارس را پربار و جذاب نمایند. پوسترها هر کدام حاوی نکات علمی دسته بندی شده و خاصی است که می‌تواند به صورت لوحی در اتاق خواب یا در کلاس یا راهروهای آموزشگاه نصب شود. ابعادپوستر 70*100 سانتی‌متر است. دارای آویز لمینت روی پوستر برای جلوگیری از انعکاس نور به‌صورت مات می‌باشد و لمینت پشت آن براق است و قابلیت شستشو دارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی ماهیچه های بدن انسان پوستر آموزشی ماهیچه های بدن انسان

پوستر آموزشی ماهیچه های بدن انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت محل هر یک از انواع ماهیچه های انسان همراه با زرد پی مربوطه نشان داده شده است.ابعاد چارت 100*70 سانتی مترودارای آویزاست، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

پوستر آموزشی اسپیروژیر

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اقسام اسپیروژر و تولید مثل جنسی آشنا میشویم.ابعاد : 100*70 سانتی متر، دارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند

اتمام موجودی پوستر آموزشی ساختمان پوست انسان پوستر آموزشی ساختمان پوست انسان

پوستر آموزشی ساختمان پوست انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوسترساختمان پوست انسان با جزئیات آن نشان داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو قابلیت شستشودارند.ابعاد70*100سانتی مترو آویزداراست.

پوستر آموزشی دستگاه عصبی ۲

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوسترعلاوه بر نمایش سطح درونی بین دو نیمکره مخ، مناطق و مراکز حسی پنجگانه موجود در قشر مخ و شیارهای اصلی آن دیده می شود ابعادچارت70*100 سانتی متردارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

پوستر آموزشی انواع ریشه های گیاهان مختلف

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوسترانواع ریشه گیاهان مختلف نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو قابلیت شستشودارند.ابعادپوستر100×70 سانتی مترو آویزداراست.

اتمام موجودی پوستر آموزشی قلب پوستر آموزشی قلب

پوستر آموزشی قلب

۲۵۰,۰۰۰ ریال

در این چارت ساختار ظاهری با رگ های مربوط به آن و ساختار درونی قلب و شبکه های قلب دیده می شود.ابعاد 100*70 سانتی متر، دارای آویز، لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشد ولمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

چارت شش انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت با اجزای تشکیل‌دهنده شش انسان و ساختار ویژه آن آشنا می‌شویم.

کل آیتم ها : ۴۲

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد