مدلهای آناتومی

اتمام موجودی

مدل کبد و کیسه صفرا

۶۵۵,۰۰۰ ریال

این مدل ساختار و محل کبد و کیسه صفرا و نیز ارتباط رگ ها باآن و مجاری صفراوی رانشان می دهد. این مدل حدود اندازه طبیعی است قسمتی از سطح تحتانی یا ویسرال کبد ( سطحی که به سمت روده است) برای نشان دادن شبکه عروقی و مجاری صفراوی برداشته شده است.

مدل دستگاه دفع ادراری ۴ تکه ( دراندازه طبیعی)

۱,۱۵۸,۰۰۰ ریال

این مدل ساختمان قسمت های مختلف دستگاه ادارای را نشان می دهد. دستگاه ادراری از کلیه ها، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است .

مدل میتوزدرسلول جانوری (حدود ۱۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۳,۶۴۸,۰۰۰ ریال

این مدل در یک سری 8گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگررانشان می دهدو از 8 قطعه تشکیل شده است.

مدل میتوزدرسلولی گیاهی (حدود ۱۰۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال

این مدل دریک سری 9 گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوزوتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

مدل دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)

۲,۳۳۵,۰۰۰ ریال

این مدل در برش طولی با نمایش شبکه اعصاب خودکار سمپاتیک و پاراسمپاتیک ارتباط آنها را در ناحیه سرو گردن، قفسه سینه، شکم و لگن با اندامهای مربوط نشان می دهد.

مدل گوش ۴ تکه

۱,۰۴۸,۰۰۰ ریال

این مدل ساختمان و عمل بخش های مختلف گوش رانشان می دهد.

مدل مفصل زانو (در اندازه طبیعی)

۱,۷۶۳,۰۰۰ ریال

دراین مدل اجزای تشکیل دهنده ی مفصل زانو نشان داده شده است.

مدل مغز دو تکه (دراندازه طبیعی)

۶۵۷,۰۰۰ ریال

دراین مدل ساختار مغز و مقایسه ی شکل و اندازه بخش های مختلف مغزنشان داده شده است.

مدل آموزش مسواک زدن ۳برابر اندازه طبیعی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل در دو قطعه بهم متصل غیر قابل تفکیک دندانها را در دو آرواره بالائی و پائین نشان می دهد که با مسواک موجود نحوه مسواک زدن را آموزش می دهد.

مدل مقطع میانی سر و گردن در اندازه طبیعی

۸۳۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل بخش های مختلف مغز و ارتباط آن با نخاع به نمایش داده می شود.

مدل بیماریهای دندان

۷۱۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل با انواع بیماریهای مربوط به دندان هاآشنامی شویم.

کل آیتم ها : ۱۳

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو