مدلهای آناتومی

اتمام موجودی

مدل قلب اندازه طبیعی

۶۹۰,۰۰۰ ریال

مدل برگ کد۳۷۰۰۱

۱,۰۴۶,۰۰۰ ریال

این مدل چندین برابر اندازه طبیعی است و ساختمان میکروسکوپی برگ گیاه دو لپه را با برش طولی و عرضی نشان می دهد.

اتمام موجودی

مدل کبد و کیسه صفرا

۶۵۵,۰۰۰ ریال

این مدل ساختار و محل کبد و کیسه صفرا و نیز ارتباط رگ ها باآن و مجاری صفراوی رانشان می دهد. این مدل حدود اندازه طبیعی است قسمتی از سطح تحتانی یا ویسرال کبد ( سطحی که به سمت روده است) برای نشان دادن شبکه عروقی و مجاری صفراوی برداشته شده است.

۱۰% تخفیف

مدل دستگاه دفع ادراری ۴ تکه ( دراندازه طبیعی)

۱,۰۴۲,۲۰۰ ریال۱,۱۵۸,۰۰۰ ریال

این مدل ساختمان قسمت های مختلف دستگاه ادارای را نشان می دهد. دستگاه ادراری از کلیه ها، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است .

اتمام موجودی

مدل نیم تنه انسان باماهیچه ۱/۴اندازه طبیعی ۱۴۰۰۰

۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال

این مدل از 7 قطعه تشکیل شده است: شش راست و چپ ( دوقطعه)، قلب (دوقطعه)، کبد، معده، روده کوچک و بزرگ و پانکراس( یک قطعه) و بدنه مدل در ناحیه گردن غضروف حنجره وغده تیروئید و نای مشاهده می شوند و نیز ماهیچه های صورت و تنه و ران در نیمه راست دیده می شوند.

مدل عضلات بدن در ۱/۴ اندازه طبیعی

۱,۰۸۵,۰۰۰ ریال

دراین مدل عضلات سطحی بدن به چهار شکل اصلی طولی، عرضی، حلقوی و مورب نمایش داده می شود و توسط زردپی ها به استخوانها متصل اند. مدل از یک قطعه به ابعاد 49×11×33 سانتی متر روی پایه نصب و غیر قابل تفکیک است.هدف: پی بردن به نوع و محل عضلات – محصول مرتبط پوستر ماهچه های انسان است.

مدل مراحل رشدونموجنین

۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال

این مدل ها چندین برابر اندازه طبیعی در 13 مدل مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی نشان می دهند.

مدل دستگاه تنفسی ۲۶۰۰۱

۱,۳۷۲,۰۰۰ ریال

دراین مدل مسیر عبور هوا از حنجره تا شش ها و رگ های ورودی و خروجی از آنها مشاهده می شود وپرده دیافراگم مرز بین قفسه سینه و شکم (بخش احشائی) نشان می دهد.

مدل مقاطع میانی بینی ۲۲۰۰۱

۱,۹۷۴,۰۰۰ ریال

دراین مدل اجزای تشکیل دهنده ی حفره بینی و ساختارهای موجود درآن نشان داده شده است.

مدل میتوزدرسلول جانوری (حدود ۱۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۳,۶۴۸,۰۰۰ ریال

این مدل در یک سری 8گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

مدل نیم تنه انسان ۱٫۲اندازه طبیعی

۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل شکل و ابعاد و محل هر یک از اندامهای بدن و ارتباط آنها با یکدیگررانشان می دهدو از 8 قطعه تشکیل شده است.

مدل مراحل حاملگی

۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال

این مدل ها در اندازه طبیعی به تعداد 8 مدل که هر کدام روی پایه نصب شده اند از 14 قطعه تشکیل شده است مدل های 1 تا 7 وضعیت جنین از ماه اول بارداری تا ماه هفتم را نشان می دهند و مدل شماره 8 دو جنین دوقلو در ماه پنجم را نشان می دهد.

کل آیتم ها : ۳۳

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو