متوسطه

اتمام موجودی مدل بیماریهای دندان مدل بیماریهای دندان

مدل بیماریهای دندان

۷۱۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مدل اسکلت لگن خاصره مدل اسکلت لگن خاصره ۱۰% تخفیف

مدل اسکلت لگن خاصره

۱,۳۸۶,۰۰۰ ریال۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

مدل پنجمین مهره گردن

۱,۶۳۵,۰۰۰ ریال
مدل مقاطع سردراندازه طبیعی ۲۱۰۰۱ مدل مقاطع سردراندازه طبیعی ۲۱۰۰۱ ۱۰% تخفیف

مدل مقاطع سردراندازه طبیعی ۲۱۰۰۱

۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مدل حنجره ۲برابراندازه طبیعی ۲۴۰۰۲ مدل حنجره ۲برابراندازه طبیعی ۲۴۰۰۲
اتمام موجودی مدل بیماریهای دندان مدل بیماریهای دندان

مدل بیماریهای دندان

۷۱۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل با انواع بیماریهای مربوط به دندان هاآشنامی شویم.

مدل مراقب دندان های خود باشید

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

در این مدل دندانهای سالم همراه با دندان های پوسیده و خراب به نمایش در آمده تا انسان ها با مقایس آنها مراقب دندان های خود باشند و نیز مدل دندان پر شده جهت اطلاع از نحوه ی معالجه دندان نشان داده می شود.

مدل زبان دوبرابراندازه طبیعی کد ۲۳۰۰۲

۸۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل دو برابر اندازه طبیعی ایت و به دو قطعه تفکیک می‌شود. در این مدل ساختمان دقیق پرزهای چشایی بخصوص نحوه استقرار پرزهای محصور یا V شکل، عضلات دیافراگم دهان، تعدادی از عضلات خارجی زبان و در برش میانی عضلات درونی نمایش داده‌شده‌اند. همچنین موقعیت و شکل دقیق غدد زیرزبانی و زیرفکی و عبور اعصاب زوج دوازده و عصب طناب صماخی و گانگلیون عصبی زیرفکی در این مدل به‌خوبی دیده‌می‌شوند. مدل روی پایه نصب شده است.

اتمام موجودی مدل اسکلت لگن خاصره مدل اسکلت لگن خاصره ۱۰% تخفیف

مدل اسکلت لگن خاصره

۱,۳۸۶,۰۰۰ ریال۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

دراین مدل شکل و ساختار لگن خاصره و استخوان های شرکت کننده در ساختار آن به نمایش در آمده است .

مدل پنجمین مهره گردن

۱,۶۳۵,۰۰۰ ریال

این مدل تقریبا 7 برابر اندازه طبیعی است و ساختمان یک مهره شامل جسم مهره و زائده های پشتی و کناری را نشان می دهد. در سوراخ وسط مهره نخاع شامل ماده خاکستری (در وسط) و ماده سفید (اطراف آن ) و ریشه های نخاعی همراه با گانگلیون (گره نخاعی) شاخه های اعصاب نخاعی را نشان می دهد.

مدل مقاطع سردراندازه طبیعی ۲۱۰۰۱ مدل مقاطع سردراندازه طبیعی ۲۱۰۰۱ ۱۰% تخفیف

مدل مقاطع سردراندازه طبیعی ۲۱۰۰۱

۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل از دو قطعه تشکیل شده که در مقطع میانی نیمکره راست مخ همراه با مخچه و ساقه مغزی، حفره بینی همراه با تیغه های درون آن و دهان به نمایش درآمد است موقعیت نای و مری و نخاع مشخص شده است.

مدل کلیه ونفرون (دوتکه )

۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل ساختارکلیه ونفرون رادوتکه مطابق شکل نمایش میدهد.

اتمام موجودی مدل حنجره ۲برابراندازه طبیعی ۲۴۰۰۲ مدل حنجره ۲برابراندازه طبیعی ۲۴۰۰۲

مدل حنجره ۲برابراندازه طبیعی ۲۴۰۰۲

۶۴۲,۰۰۰ ریال

این مدل دوبرابر اندازه طبیعی است به 4 قطعه تفکیک می شود و ساختارحنجره رانمایش می دهد.

کل آیتم ها : ۴۴

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو