متوسطه

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 4
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 58
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 4
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 58
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

مدل آتشفشان

۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۱۰۶,۵۰۰ ریال

مدل (مولاژ) قلب دراندازه طبیعی

۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۵۴۷,۸۰۰ ریال

مدل برگ کد۳۷۰۰۱

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۱۲۵,۵۰۰ ریال

مدل (مولاژ) میتوز درسلول جانوری (حدود ۱۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۳,۶۴۸,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۹۷۶,۳۲۰ ریال

مدل (مولاژ) مراحل حاملگی

۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۹۶۲,۳۰۰ ریال

مدل (مولاژ) مراحل لقاح ورشدونموجنین

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۹۰۵,۰۰۰ ریال

مدل (مولاژ) میتوز درسلولی گیاهی (حدود ۱۰۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۳۶۵,۳۰۰ ریال

مدل (مولاژ) سلول عصبی

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۲۱۵,۵۰۰ ریال

مدل برگ کد ۳۷۰۰۳

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال

مدل گسل

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۶۱۶,۰۰۰ ریال

مدل ساقه بابرش پلکانی باکد ۳۷۰۰۴

۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۱۶۱,۰۰۰ ریال

مدل آتشفشان

۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۱۰۶,۵۰۰ ریال

آتشفشان و گدازه های آتشفشان یکی از زیبایی‌های طبیعت است. این مدل ساختار درونی و بیرونی کوه آتشفشان و همچنین انواع ناهمواری‌های زمین،انواع چینه بندی زمین و تشکیل ورقه ای-تکتونیک‌های زمین را نشان می‌دهد.

مدل (مولاژ) قلب دراندازه طبیعی

۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۵۴۷,۸۰۰ ریال

این مدل در اندازه طبیعی ساخته شده است و به دو قطعه تفکیک داده شده است . هنگامی که دیواره جلویی قلب برداشته شود دهلیزها و بطن ها . دریچه های دهلیزی _بطنی . دریچه های ششی و آئورت مشاهده میشوند.مدل روی پایه قرار میگیرد.

مدل برگ کد۳۷۰۰۱

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۱۲۵,۵۰۰ ریال

این مدل چندین برابر اندازه طبیعی است و ساختمان میکروسکوپی برگ گیاه دو لپه را با برش طولی و عرضی نشان می دهد.

مدل (مولاژ) میتوز درسلول جانوری (حدود ۱۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۳,۶۴۸,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۹۷۶,۳۲۰ ریال

این مدل در یک سری 8گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوز وتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

مدل (مولاژ) مراحل حاملگی

۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۹۶۲,۳۰۰ ریال

این مدل ها در اندازه طبیعی به تعداد 8 مدل که هر کدام روی پایه نصب شده اند از 14 قطعه تشکیل شده است مدل های 1 تا 7 وضعیت جنین از ماه اول بارداری تا ماه هفتم را نشان می دهند و مدل شماره 8 دو جنین دوقلو در ماه پنجم را نشان می دهد.

مدل (مولاژ) مراحل لقاح ورشدونموجنین

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۹۰۵,۰۰۰ ریال

با توجه به نیاز به آگاهی و شناخت مادران عزیز در دوران بارداری به آنچه در فرآیند رشد جنین اتفاق می‌افتد، آموزش به‌وسیله مولاژها موردنیاز پرستاران و ماماها و همچنین پزشکان متخصص زنان و عمومی میباشد. این مدل‌ها چندین برابر اندازه طبیعی هستند و مراحل لقاح و رشد جنین را تا پایان یک ماهگی در 13 مدل مجزا نشان می‌دهد. مدل اول تا پنجم، مراحل تبدیل اووسیت به تخمک و لقاح را نشان می‌دهد. تسهیم یا تقسیمات متوالی سلول تخم در مدل‌های شماره 6 تا 9 نمایش داده شده‌اند. مدل شماره 10 مرحله لانه گزینی و مدل‌های شماره 11،12،13 وضعیت جنین را به ترتیب در روز پانزدهم، در پایان هفته سوم و در یک ماهگی نمایش می‌دهند. این مدل مناسب مراکز آموزشی و درمانی می‌باشد.

مدل (مولاژ) میتوز درسلولی گیاهی (حدود ۱۰۰۰ برابر اندازه طبیعی)

۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۳۶۵,۳۰۰ ریال

این مدل دریک سری 9 گانه تهیه شده است که مراحل تقسیم میتوزوتقسیم سیتوپلاسم را نشان می دهد.

مدل (مولاژ) سلول عصبی

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۲۱۵,۵۰۰ ریال

این مدل بر اساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی طراحی و ساخته شده‌‌است. مدل حدود 2500 بار بزرگتر از اندازه طبیعی است و ساختمان جسم سلولی، دندریت، اکسون،ریشه‌ها و شاخه‎‌های اعصاب نخاعی، گانگلیون‌ها و پوشش‌ها را به‌خوبی نمایش می‌دهد. مدل از دو قطعه تشکیل و روی تخته نصب شده و غیرقابل تفکیک است.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) اولین دندان آسیاب فک تحتانی مدل (مولاژ) اولین دندان آسیاب فک تحتانی

مدل (مولاژ) اولین دندان آسیاب فک تحتانی

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۱,۳۰۸,۰۰۰ ریال

این مدل تقریبا 16 برابر اندازه طبیعی در 8 قطعه با برش طولی در ناحیه تاج و ریشه می‌گذرد به دو قطعه تقسیم می‌شود. در ناحیه تاج، نیمی از مینا و عاج و در ناحیه ریشه بخشی از عاج تفکیک می‌شود. بزرگی مدل، آموزش ساختمان دندان را به خوبی میسر می‌سازد. در این مدل همچنین ریشه‌ها، کانال‌های مربوطه و قطعه‌‌هایی که درجات مختلف پوسیدگی را نشان می‌دهند و قابل تعویض هستند، دیده می‌شوند. مدل روی پایه نصب می‌شود. این مدل مناسب مراکز آموزشی، مراکز پزشکی و کلیلنیک‌های دندان‌پزشکی می‌باشد.

مدل برگ کد ۳۷۰۰۳

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال

این مدل چندین برابر اندازه طبیعی است و ساختمان میکروسکوپی برگ گیاه را نشان می‌دهد. روپوست، کوتیکول، پارانشیم نرده‌ای و حفره‌دار، کلروپلاست، بلورهای اگزالات، سلول‌های تشکیل‌دهنده بافت چوب و آبکش، روزنه‌های هوایی در مدل مشاهده می‌شوند. همچنین ساختمان طولی آوندهای چوبی، لوله‌های آبکش و سلول‌های همراه و لایه کامبیوم دیده می‌شوند. مدل از یک قطعه تشکیل شده و روی تخته نصب شده است.

مدل گسل

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۶۱۶,۰۰۰ ریال

لایه‌های رسوبی بر اثر نیروهای درونی و حرکات پیوسته زمین، خمیده شده و ناهمواری‌هایی را به شکل چین‌خوردگی به‌وجود می‌آورند که گاهی در اثر فشارهای وارده و جابه‌جایی لایه‌های رسوبی گسل هم در کنار چین‌خوردگی‌ها دیده می‌شود.

مدل ساقه بابرش پلکانی باکد ۳۷۰۰۴

۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۳,۱۶۱,۰۰۰ ریال

این مدل چندین برابر اندازه طبیعی است و برش طولی و عرضی ساختمان میکروسکوپی گیاه علفی دو پله ای را نشان می دهد.

کل آیتم ها : ۵۳

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد