متوسطه

اتمام موجودی مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه
اتمام موجودی مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱ مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

مدل پوست یک تکه

۷۷۰,۰۰۰ ریال

مدل ساختمان گل

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

مدل آرواره پایینی

۱,۵۱۷,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مدل (مولاژ) مغز دوتکه مدل (مولاژ) مغز دوتکه

مدل (مولاژ) مغز دوتکه

۹۰۰,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳ مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳

مدل (مولاژ) پوست با نمایش پلکانی لایه ها کد۱۶۰۰۳

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

این مولاژ تقریبا75 برابراندازه طبیعی ست وساختمان لایه های مختلف پوست را بصورت پلکانی نشان می دهد. دراین مدل ساختمان مو وفولیکول آن،غددعرق وچربی گیرند های حسی ،عروق واعصاب نمایش داده شده اند.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

مدل (مولاژ) سر با نمایش مغز و کف جمجمه

۹۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست وازسه قطعه تشکیل شده است وبه خوبی ساختارمغز وجمجمه درآن قابل مشاهده است.

مدل اتصال زبان و حنجره

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دردوبرابراندازه طبیعی ست وبه شش قطعه تفکیک می شود.دراین مدل ساختمان پرزهای چشایی وشکل دقیق غددزیرزبانی وزیرفکی وعبوراعصاب زوج دوازده وعصب طناب سمائی و همچنین عضلات حنجره ،تارهای صوتی ،شکمچه ،دهلیز وسینوس به خوبی نشان داده شده اند.

مدل قفسه سینه کد ۲۶۰۰۲

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی است واز4قطعه تشکیل شده است ریه چپ،نیمی ازریه راست،قلب وبدنه مدل.باتفکیک مدل ساختمان میان سینه خلفی که ازمباحث پیچیده آناتومی ست بخوبی مشخصی وبراحتی آموزش داده میشود.

اتمام موجودی مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱ مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

مدل دستگاه تناسلی زن کد ۳۳۰۰۱

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست واندام های تناسلی داخلی وخارجی زن رانمایش میدهدومثانه ،رحم، ورکتوم ازکف لگن جدا شده بابرش میانی به دوقطعه تفکیک می شوند.مدل روی پایه نصب شده ومجموعه از4قطعه تشکیل شده است.

مدل پوست یک تکه

۷۷۰,۰۰۰ ریال

این مدل تقریبا 70 برابر اندازه طبیعی ست وازیک قطعه تشکیل شده است .دراین مدل لایه های مختلف ،پوست ،فولیکول مو،غددعرق وچربی، گیرنده های عصبی، عروق واعصاب پوست نشان داده شده اند.مدل روی تخته نصب شده وغیرقابل تفکیک است.

مدل لبول وآلوئل ریه کد۲۶۰۰۳

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

این مدل ازدوبخش تشکیل شده است مدل اول 150برابر بزرگ شده وساختارلبول رابصورت میکروسکوپی باتمام جزئیات نمایش میدهدومدل دوم 1000باربزرگ شده وومقطع چندآلوئل مجاوررانمایش میدهد.

مدل ساختمان گل

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل برای آشنایی باساختمان گل به کارمیرودکاسبرگ،گلبرگ،پرچه ،مادگی بصورت کامل وباجزئیات دراین مدل نشان داده شده است.

مدل آرواره پایینی

۱,۵۱۷,۰۰۰ ریال

این مدل سه برابراندازه طبیعی ست وبه 6قطعه تفکیک میشودودرآن نمای دقیق دندان های فک پایین وبرش دندان های نیش وآسیای اول وچگونگی ورودوخروج عروق واعصاب فک پایین به استخوان وتوزیع آن درسطح استخوان مشخص است.

اتمام موجودی مدل (مولاژ) مغز دوتکه مدل (مولاژ) مغز دوتکه

مدل (مولاژ) مغز دوتکه

۹۰۰,۰۰۰ ریال

این مدل ازمغزطبیعی قالب گیری شده وازدوقطعه نشکن تشکیل شده که کاربربراحتی باساختارمغزآشنا میشود.

مدل معده ۲ تکه کد۲۸۰۰۱

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل دراندازه طبیعی ست وبه دوقطعه تفکیک میشود.دراین مدل لایه های عضلانی طولی،حلقوی ومایل ،لایه مخاطی ،باب المعده ،فم المعده وشبکه عروق معده نمایش داده شده است.ابعادمدل 12*8*15 سانتی مترمیباشد.

مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

این مدل اسکلت انسان را بررسی میکند.در تولید این مدل از مواد اولیۀ نو و کاملاً بهداشتی و بدون آزبست و از رنگ های بدون سرب استفاده شده است.

کل آیتم ها : ۴۳

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو