بسته‌های آموزشی

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 2
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 92
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 2
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 92
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)

مجموعه دست ورزی ریاضی ابتدایی (معلم -دانش آموز)

۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۷,۵۲۱,۰۰۰ ریال

مجموعه کیت آموزش فارسی ابتدایی

۶,۳۲۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۸۹۴,۲۵۰ ریال

مجموعه جغرافیای تاریخی جهان

۵,۱۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۴۰,۷۵۰ ریال

مجموعه دست ورزی ریاضی ابتدایی (معلم -دانش آموز)

۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۷,۵۲۱,۰۰۰ ریال

این بسته به دانش آموزان در درک مفاهیم ریاضی بسیار کمک می‌کند و در تقویت هوش ریاضی کودکان نقش مثبتی دارد.این بسته به معلمان کمک میکند مفاهیم اغلب پیچیده ریاضی را بصورت جذاب،سریع وعمیق به دانش آموزان آموزش دهند.

مجموعه کیت آموزش فارسی ابتدایی

۶,۳۲۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۸۹۴,۲۵۰ ریال

مجموعه آموزش فارسی ابتدایی، براساس سرفصل‌های به‌روز کتب درسی تهیه و مورد تایید دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی است و قادراست کلیه مفاهیم فارسی ابتدایی را پوشش دهد.

مجموعه جغرافیای تاریخی جهان

۵,۱۷۵,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۴۰,۷۵۰ ریال

مجموعه آموزش جغرافیا متوسطه، براساس سرفصل‌های به‌روز کتب درسی تهیه و مورد تایید دفتر تالیف کتاب‌های درسی متوسطه است و قادراست کلیه مفاهیم جغرافیا متوسطه را پوشش دهد.

اتمام موجودی بسته آموزشی سفارشی پیش دبستان بسته آموزشی سفارشی پیش دبستان

بسته آموزشی سفارشی پیش دبستان

این بسته بصورت سفارشی وتک محصولی بنابرنیازمدارس وبصورت توافقی قابل تحویل میباشدکه لیست اقلام وقیمت بسته منعطف وطبق نیازاعلام شده تعریف میگرددکه از20/000/000ریال شروع میشود.

اتمام موجودی بسته آموزشی جامع پیش دبستان بسته آموزشی جامع پیش دبستان

بسته آموزشی جامع پیش دبستان

بسته آموزشی جامع پیش دبستانی شامل بخش وسیعی ازباریهای فکری -آموزشی باهدف تقویت انواع مهارتهای موردنیازکودکان ورشدخلاقیت ونوآوری درآنهامیباشدکه مدارس بامشاوره باکارشناسان شرکت وباتوجه به تعداددانش آموزان میتوانندتعدادبسته جامع مورنیازخودراسفارش دهند.

اتمام موجودی بسته آموزشی تکمیلی پیش دبستان بسته آموزشی تکمیلی پیش دبستان

بسته آموزشی تکمیلی پیش دبستان

بسته تکمیلی پیش دبستانی کاملترین بسته آموزشی شرکت صنایع آموزشی شامل انواع بازیهای فکری بااهداف :پرورش مهارتهای حرکتی،کلامی،اجتماعی شناخت اشکال،رنگها ،تقویت هوش ،دقت وتمرکز،افزایش خلاقیت ،افزایش اعتمادبه نفس،شناخت اعضای بدن ،حیوانات ،وسایل نقلیه،میوه هاو... ،آموزش اعدادوحروف ،شمارش ،تقویت حافظه بینایی وتقویت مهارتهای حل مسئله وهوش هیجانی میباشد. مدارس بامشاوره باکارشناسان شرکت وباتوجه به تعداددانش آموزان میتوانندتعدادبسته تکمیلی مورنیازخودراسفارش دهند.

اتمام موجودی بسته آموزشی سفارشی دوره متوسطه دوم بسته آموزشی سفارشی دوره متوسطه دوم

بسته آموزشی سفارشی دوره متوسطه دوم

این بسته بصورت سفارشی وتک محصولی بنابرنیازمدارس وبصورت توافقی قابل تحویل میباشدکه لیست اقلام وقیمت بسته منعطف وطبق نیازاعلام شده تعریف میگرددکه از50/000/000ریال آغازمیشود.

اتمام موجودی بسته آموزشی جامع دوره متوسطه دوم بسته آموزشی جامع دوره متوسطه دوم

بسته آموزشی جامع دوره متوسطه دوم

  بسته آموزشی جامع پیشنهادی شرکت صنایع آموزشی شامل بخش وسیعی ازالویتهای وسایل کمک آموزشی موردنیازدردوره متوسطه دوم است ومدارس میتوانندبامشاوره باکارشناسان این شرکت وباتوجه به تعداددانش آموزان تعدادبسته جامع موردنیازخودراسفارش دهند.

اتمام موجودی بسته آموزشی تکمیلی دوره متوسطه دوم بسته آموزشی تکمیلی دوره متوسطه دوم

بسته آموزشی تکمیلی دوره متوسطه دوم

بسته تکمیلی کاملترین بسته آموزشی پیشنهادی شرکت صنایع آموزشی میباشدکه شامل کلیه وسایل کمک آموزشی موردنیازدردوره دوم متوسطه که مدارس میتوانندبامشاوره باکارشناسان این شرکت وباتوجه به تعدادانش آموزان تعدادبسته تکمیلی موردنیازخودراسفارش دهند.

اتمام موجودی بسته آموزشی سفارشی دوره متوسطه اول بسته آموزشی سفارشی دوره متوسطه اول

بسته آموزشی سفارشی دوره متوسطه اول

این بسته بصورت سفارشی وتک محصولی بنابرنیازمدارس وبصورت توافقی قابل تحویل میباشدکه لیست اقلام وقیمت بسته منعطف وطبق نیازاعلام شده تعریف میگرددکه از40/000/000ریال آغاز می شود.

اتمام موجودی بسته آموزشی جامع دوره متوسطه اول بسته آموزشی جامع دوره متوسطه اول

بسته آموزشی جامع دوره متوسطه اول

بسته آموزشی جامع پیشنهادی شرکت صنایع آموزشی شامل بخش وسیعی ازالویتهای وسایل کمک آموزشی موردنیازدردوره متوسطه اول است.ومدارس میتوانندبامشاوره باکارشناسان شرکت وباتوجه به تعدادانش آموزان تعدادبسته موردنیازخودراسفارش دهند.

اتمام موجودی بسته آموزشی تکمیلی دوره متوسطه اول بسته آموزشی تکمیلی دوره متوسطه اول

بسته آموزشی تکمیلی دوره متوسطه اول

بسته تکمیلی کاملترین بسته آموزشی پیشنهادی شرکت صنایع آموزشی میباشدکه شامل کلیه وسایل کمک آموزشی موردنیازدردوره متوسطه اول است.ومدارس میتوانندبامشاوره باکارشناسان شرکت وباتوجه به تعدادانش آموزان تعدادبسته موردنیازخودراسفارش دهند.

کل آیتم ها : ۲۷

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد