ابتدایی

اتمام موجودی پوسترآموزشی ماهیچه انسان پوسترآموزشی ماهیچه انسان
اتمام موجودی پوستر آموزشی کاج پوستر آموزشی کاج

پوستر آموزشی کاج

۳۶۶,۰۰۰ ریال
اتمام موجودی پوستر آموزشی دم اسبیان پوستر آموزشی دم اسبیان
اتمام موجودی پوستر آموزشی اسکلت بدن انسان پوستر آموزشی اسکلت بدن انسان
اتمام موجودی پوستر آموزشی راههای دفاع بدن انسان پوستر آموزشی راههای دفاع بدن انسان
اتمام موجودی پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه
اتمام موجودی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی
اتمام موجودی پوستر آموزشی اسپیروژیر پوستر آموزشی اسپیروژیر
اتمام موجودی پوسترآموزشی ماهیچه انسان پوسترآموزشی ماهیچه انسان

پوسترآموزشی ماهیچه انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اانواع ماهیچه های انسان آشنا میشویم.ابعاد : 100*70 سانتی متر، دارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی کاج پوستر آموزشی کاج

پوستر آموزشی کاج

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اجزای تشکیل دهنده کاج آشنا میشویم. ابعادپوستر 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

پوستر آموزشی برخی از جانوران، جانوران دیگر را شکار می کنند

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوسترتعدادی از جانوران در حال شکار جانوران دیگر به همراه توضیحات لازم نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدولمینت پشت آن براق است و قابلیت شستشودارند. ابعادپوستر70*100سانی متروآویزدار است.

اتمام موجودی پوستر آموزشی دم اسبیان پوستر آموزشی دم اسبیان

پوستر آموزشی دم اسبیان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با انواع دم اسبیان آشنا میشویم.ابعاد چارت 100*70 سانتی مترودارای آویزاست . لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

پوستر آموزشی برگ در گیاهان مختلف

۳۶۶,۰۰۰ ریال

انواع برگ و ساختمان آن در پوستر نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت براق میباشدپوسترهاقابلیت شستشودارندوابعاد70*100سانتی متروآویزداراست.

پوستر آموزشی صدادرحنجره

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت با اجزای تشکیل دهنده صدا در حنجره وساختار آن آشنا میشویم.ابعادچارت 100*70 سانتی مترو دارای آویز است ،لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

پوستر آموزشی جانوران گیاه خوار

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با انواع جانوران گیاهخوار اشنا میشویم.ابعاد چارت 100*70 سانتی مترودارای آویز است .لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند.

اتمام موجودی پوستر آموزشی اسکلت بدن انسان پوستر آموزشی اسکلت بدن انسان

پوستر آموزشی اسکلت بدن انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوستراسکلت بدن انسان با جزئیات نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو قابلیت شستشودارند.ابعادپوستر100×70 سانتی متر وآويزدار است.

اتمام موجودی پوستر آموزشی راههای دفاع بدن انسان پوستر آموزشی راههای دفاع بدن انسان

پوستر آموزشی راههای دفاع بدن انسان

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوسترراههای دفاع بدن انسان نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نور بصورت مات است و قابلیت شستشو دارند.ابعادپوستر70*100سانتی متروآویزداراست .

اتمام موجودی پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه

پوستر سلول گیاهی – (۲)ساختارویژه

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این چارت با اجزای تشکیل دهنده سلول گیاهی وساختار ویژه ان آشنا میشویم.ابعادچارت70*100سانتی مترولمینت رویه آن برای جلوگیری ازانعکاس نورمات ولمینت پشت براق می باشد.

اتمام موجودی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی پوستر آموزشی مراحل دگردیسی

پوستر آموزشی مراحل دگردیسی

۳۶۶,۰۰۰ ریال

دراین پوسترمراحل دگردیسی قورباغه و پروانه نمایش داده شده است.لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو قابلیت شستشودارند.ابعادپوستر100×70 سانتی متر آویزدار واست.

اتمام موجودی پوستر آموزشی اسپیروژیر پوستر آموزشی اسپیروژیر

پوستر آموزشی اسپیروژیر

۳۶۶,۰۰۰ ریال

در این پوستر با اقسام اسپیروژر و تولید مثل جنسی آشنا میشویم.ابعاد : 100*70 سانتی متر، دارای آویز لمینت روی پوستربرای جلوگیری ازانعکاس نوربصورت مات میباشدو لمینت پشت آن براق میباشدو قابلیت شستشودارند

کل آیتم ها : ۲۱

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو