آزمایش در خانه(کیت علوم)

aba
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 10834
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
Array
(
  [post_status] => publish
  [post_type] => eei_shop_product
  [posts_per_page] => 12
  [orderby] => Array
    (
      [meta_value_num] => ASC
      [date] => DESC
    )

  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => eeishp_product_cost
          [value] => 0
          [compare] => >
        )

    )

  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [tax_query] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 10834
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [taxonomy] => eei_shop_product_category
          [field] => term_id
          [terms] => Array
            (
              [0] => 234
            )

          [operator] => NOT IN
        )

    )

  [meta_key] => pr_priority
)
بسته آزمایش در خانه علوم اول بسته آزمایش در خانه علوم اول ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم اول

۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۸۹۹,۴۰۰ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم دوم بسته آزمایش در خانه علوم دوم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم دوم

۵,۲۲۵,۰۰۰ ریال۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۹۵,۲۵۰ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم سوم بسته آزمایش در خانه علوم سوم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم سوم

۳,۸۹۵,۰۰۰ ریال۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۲۴۵,۵۵۰ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم – چهارم بسته آزمایش در خانه علوم – چهارم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم – چهارم

۵,۹۸۵,۰۰۰ ریال۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۵۲۳,۶۵۰ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم پنجم بسته آزمایش در خانه علوم پنجم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم پنجم

۵,۹۸۵,۰۰۰ ریال۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۵۲۳,۶۵۰ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم ششم بسته آزمایش در خانه علوم ششم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم ششم

۳,۸۹۵,۰۰۰ ریال۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۲۴۵,۵۵۰ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم پایه هفتم بسته آزمایش در خانه علوم پایه هفتم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم پایه هفتم

۶,۳۱۷,۵۰۰ ریال۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۸۸۶,۰۷۵ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم – پایه نهم بسته آزمایش در خانه علوم – پایه نهم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم – پایه نهم

۶,۰۳۲,۵۰۰ ریال۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۵۷۵,۴۲۵ ریال
بسته آزمایش در خانه علوم اول بسته آزمایش در خانه علوم اول ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم اول

۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۲,۸۹۹,۴۰۰ ریال

بسته آزمایش در خانه علوم اول مجموعه آزمایش در خانه علوم ابتدایی پایه اول شامل 9 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای یکسال گارانتی می باشند.

بسته آزمایش در خانه علوم دوم بسته آزمایش در خانه علوم دوم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم دوم

۵,۲۲۵,۰۰۰ ریال۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۵,۶۹۵,۲۵۰ ریال

بسته آزمایش در خانه علوم دوم ، مجموعه آزمایش در خانه علوم ابتدایی پایه دوم شامل 12 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان مانند کیت باد بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای گارانتی یکساله صنایع آموزشی و توصیه شده در شبکه شاد و معلمان برگزیده میباشد.

بسته آزمایش در خانه علوم سوم بسته آزمایش در خانه علوم سوم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم سوم

۳,۸۹۵,۰۰۰ ریال۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۲۴۵,۵۵۰ ریال

مجموعه آزمایش در خانه علوم ابتدایی پایه سوم شامل 8 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای یکسال گارانتی می باشند.

بسته آزمایش در خانه علوم – چهارم بسته آزمایش در خانه علوم – چهارم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم – چهارم

۵,۹۸۵,۰۰۰ ریال۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۵۲۳,۶۵۰ ریال

بسته آزمایش در خانه علوم - چهارم شامل 13 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان مانند توربین آبی بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای گارانتی یکساله صنایع آموزشی و توصیه شده در شبکه شاد و معلمان برگزیده می باشند.

بسته آزمایش در خانه علوم پنجم بسته آزمایش در خانه علوم پنجم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم پنجم

۵,۹۸۵,۰۰۰ ریال۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۵۲۳,۶۵۰ ریال

مجموعه آزمایش در خانه علوم ابتدایی پایه پنجم شامل 7 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای یکسال گارانتی می باشند.

بسته آزمایش در خانه علوم ششم بسته آزمایش در خانه علوم ششم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم ششم

۳,۸۹۵,۰۰۰ ریال۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۴,۲۴۵,۵۵۰ ریال

مجموعه آزمایش در خانه علوم ابتدایی پایه ششم شامل 8 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای یکسال گارانتی می باشند.

بسته آزمایش در خانه علوم پایه هفتم بسته آزمایش در خانه علوم پایه هفتم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم پایه هفتم

۶,۳۱۷,۵۰۰ ریال۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۸۸۶,۰۷۵ ریال

مجموعه آزمایش در خانه علوم تجربی پایه هفتم متوسطه اول، شامل 14 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای استاندارد رشد و یکسال گارانتی می باشند.

اتمام موجودی بسته آزمایش در خانه علوم – پایه هشتم بسته آزمایش در خانه علوم – پایه هشتم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم – پایه هشتم

۷,۵۵۲,۵۰۰ ریال۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۸,۲۳۲,۲۲۵ ریال

بسته آزمایش در خانه علوم - پایه هشتم مجموعه آزمایش در خانه علوم تجربی پایه هشتم متوسطه اول، شامل 14 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای استاندارد رشد و یکسال گارانتی می باشند.

بسته آزمایش در خانه علوم – پایه نهم بسته آزمایش در خانه علوم – پایه نهم ۵% تخفیف

بسته آزمایش در خانه علوم – پایه نهم

۶,۰۳۲,۵۰۰ ریال۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال +۹% مالیات ارزش افزوده: ۶,۵۷۵,۴۲۵ ریال

مجموعه آزمایش در خانه علوم تجربی پایه نهم متوسطه اول، شامل 13 آزمایش جذاب، ایمن، کاربردی و قابل انجام توسط دانش آموزان بهمراه وسایل مورد نیاز آن وراهنمای آزمایش ها می باشد که موجب میشوند دانش آموزان یادگیری شیرین و ماندگاری را تجربه کنند. دسترسی به فیلم آزمایش ها با استفاده از تکنولوژی AR از مزایای دیگر این بسته ها می باشد با اسکن بارکد درج شده در راهنما فیلم مربوط به آزمایش ها در دسترس خواهد بود. این تجهیزات مورد تأیید رسمی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و طبق سرفصل های جدید کتب علوم تجربی تالیف سال 1399 و دارای استاندارد رشد و یکسال گارانتی می باشند.

کل آیتم ها : ۹

زیر گروه این دسته

فیلتر نتایج

تنظیمات جستجو

پیشنهاد ویژه

هدیه خود را دریافت کنید

در صورت تکمیل هردو مورد، هدیه بیشتری دریافت خواهید کرد