• دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
  • -
  • ۲۸۰

راهنما ومعرفی وسایل آموزشی ریاضی دوره ابتدایی پایه اول تا ششم

ریاضی همواره جزودروسی ست که کودکان ودانش آموزان دردرک آن باچالش همراه هستند،بخصوص اگراین آموزش صرفاتئوری باشد.

وسایل کمک آموزشی شرکت صنایع آموزشی دربخش آموزش ریاضی که بانظرکارشناسان ومعلمان این حوزه تهیه شده است کمک میکننددانش آموزان سریعترمغاهیم رادرک کنند ، ازآموختن لذت ببرندوآموخته هایی پایدارداشته باشند.

برای آشنایی باوسایل کمک آموزشی ریاضی  وکاربردهای آنها دردوره ابتدایی راهنمای ریاضی ابتدایی راکلیک فرمایید.


نظرات کاربران