• شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
  • -
  • ۸۸

راهنمای کاربری دستگاه بررسی قانون بویل ماریوت

قانون بویل ماریوت یکی ازآزمایشات فیزیک است که رابطه فشار وحجم رابررسی میکند .

دستگاه بررسی قانون بویل ماریوت تولید شرکت صنایع آموزشی با دقت بسیار خوبی به

بررسی این آزمایش می پردازد .

برای دریافت راهنمای کاربری روی R&D 9702If370 قانون بویل ـ ماریوت بدون جیوه  کلیک فرمایید .


نظرات کاربران