• شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
  • -
  • ۹۴

راهنمای کاربری دستگاه ایستگاه هواشناسی

یکی از مباحث علمی که در درس علوم ابتدایی آموزش داده میشود مفهوم هوا وهواشناسی

ست که شرکت صنایع آموزشی با تولید این وسیله درک این مفاهیم را برای دانش آموزان

جذابتر،راحتتروعمیق ترنموده است .

برای آشنایی با این مفاهیم وکارکرد این وسیله برروی ایستگاه هواشناسی  کلیک فرمایید.


نظرات کاربران